Yleiset myyntiehdot ja -edellytykset Kyocera Senco EMEA B.V., versio 2.0 – huhtikuu 2015. Nämä Yleiset myyntiehdot ja -edellytykset koskevat kaikkia Kyocera Senco EMEA B.V.:n (aiemmin Poppers Holding B.V.) ja sen tytäryhtiöiden (myynti)liiketoimia

1. YLEISTÄ

1.1. Nämä Yleiset ehdot ja edellytykset koskevat ja ovat osa kaikkia Myyjän tarjouksia ja kaikkia Myyjän kanssa tehtäviä (myynti)liiketoimia, ja ne estävät nimenomaisesti Ostajan mahdollisten yleisten ehtojen soveltamisen, jollei Myyjän ja Ostajan kesken ole muuta sovittu kirjallisesti. Nämä Edellytykset korvaavat aina kaikki Ostajan mahdolliset (yleiset) myynti- ja toimitusedellytykset, jollei Myyjä ole muuta vahvistanut kirjallisesti.

1.2. Jollei asiayhteydestä toisin johdu, tässä Sopimuksessa tarkoitetaan alla luetelluilla käsitteillä seuraavaa:

”Pankkipäivällä” tarkoitetaan (muuta) päivää (kuin lauantaita, sunnuntaita tai kansallista vapaapäivää), jonka Myyjän maan pankit ovat tavanomaisesti auki normaalin pankkiliiketoiminnan tapahtumia varten.
”Ostajalla” tarkoitetaan henkilöä, joka hyväksyy Myyjän tarjouksen Tavaroiden myynnistä tai jonka Tilauksen Tavaroista Myyjä hyväksyy.
”Edellytyksillä” tarkoitetaan tässä asiakirjassa vahvistettuja myynnin ehtoja ja edellytyksiä ja (jollei asiayhteydestä toisin johdu) mahdollisia Ostajan ja Myyjän kesken kirjallisesti sovittuja erityisiä ehtoja ja edellytyksiä.
”Hankintasopimuksella” tarkoitetaan Tavaroiden ostoa ja myyntiä koskevaa sopimusta.
”Tavaroilla” tarkoitetaan tavaroita (mukaan lukien tavaroiden erät ja niihin kuuluvat osat), jotka Myyjän on tarkoitus toimittaa näiden Edellytysten mukaisesti.
”Vähimmäistilauksella” tarkoitetaan Myyjän missä tahansa yksittäisessä tilauksessa määrittämää Tavaroiden vähimmäismäärää.
”Tilauksella” tarkoitetaan Myyjän tarjousta, jonka Ostaja hyväksyy ja joka merkitsee ohjetta Myyjälle toimittaa Tavarat Ostajalle tai järjestää niin, että Ostaja noutaa ne Myyjän toimipaikasta tai muusta sovitusta paikasta.
”Myyjällä” tarkoitetaan Kyocera Senco EMEA B.V.:tä tai mitä tahansa sen tytäryhtiöistä.

2. MYYNNIN PERUSTA

2.1. Myyjä myy ja Ostaja ostaa Tavarat näiden Edellytysten mukaisesti ja ehdolla, ja näitä Edellytyksiä sovelletaan Hankintasopimukseen kaikkien muiden ehtojen ja edellytysten sijaan, joiden mukaisesti Ostaja on hyväksynyt tai sen väitetään hyväksyneen tarjouksen tai joiden mukaisesti Ostaja on tehnyt tai sen väitetään tehneen Tilauksen.
2.2. Näiden Edellytysten muutokset eivät ole velvoittavia, ellei niistä ole sovittu kirjallisesti Ostajan ja Myyjän valtuutettujen edustajien kesken.
2.3. Myyjän työntekijöillä tai asiamiehillä ei ole valtuuksia esittää mitään väitteitä Tavaroista, ellei Myyjä vahvista niitä kirjallisesti.
Tekemällä Hankintasopimuksen Ostaja myöntää, ettei se tee päätöstään tällaisten, edellä kuvatulla tavalla vahvistamattomien väitteiden nojalla, ja luopuu oikeudestaan vaatia korvausta niiden rikkomisesta.
2.4. Ostaja noudattaa ja tekee päätöksensä koskien Myyjän tai sen työntekijöiden tai asiamiesten Ostajalle tai sen työntekijöille tai asiamiehille antamia, Tavaroiden varastointia, soveltamista tai käyttöä koskevia neuvoja tai suosituksia kokonaisuudessaan omalla riskillään, ellei näitä ole vahvistettu tällä tavoin kirjallisesti, eikä Myyjä näin ollen ole vastuussa tällä tavoin vahvistamattomista neuvoista tai suosituksista.

2.5. Myyntikirjallisuudessa, tarjouksessa, hinnastossa, tilausvahvistuksessa, laskussa tai muissa Myyjän julkaisemissa asiakirjoissa tai tiedoissa olevat kirjoitus-, asia- tai muut virheet tai puutteet korjataan Myyjän joutumatta millään tavoin vastuuseen niistä.

2.6. Suunnitelmat, piirustukset, mallit, näytteet, kuvaukset, kuvat ja vastaavat sekä mahdolliset liitteet ja tallenteet ovat osa Myyjän tarjouksia. Kaikki ne, samoin kuin Myyjän tässä yhteydessä tekemät työkalut, ovat aina Myyjän omaisuutta ja on palautettava pyynnöstä Myyjälle, eikä niitä saa ilman Myyjän nimenomaista kirjallista hyväksyntää jäljentää ja/tai luovuttaa kolmansille tahoille. Myyjä varaa kaikki mahdolliset niitä koskevat, olemassa olevat teollis- ja tekijänoikeudet.

3. TILAUKSET JA ERITELMÄT

3.1. Ostaja on vastuussa Myyjään nähden mahdollisen Tilauksen (myös mahdollisesti sovellettavan eritelmän), jonka Ostaja on lähettänyt Myyjälle, ehtojen paikkansa pitävyydestä ja siitä, että se antaa Myyjälle kaikki tarvittavat tiedot Tavaroista riittävän hyvissä ajoin, jotta Myyjä pystyy noudattamaan Hankintasopimusta sen ehtojen mukaisesti.

3.2. Mikäli Myyjä ei ole hyväksynyt Tilausta kirjallisesti aiemmin eli silloin, kun myynti tapahtuu suoraan Myyjän toimipaikasta, Tilaus tulee päteväksi heti, kun Myyjä on toimittanut Tilauksen Tavarat (kokonaan tai osin) tai jos Myyjä lähettää laskun näistä Tavaroista Ostajalle tämän pyynnöstä.

3.3. Kaikkien Tavaroiden määrä, laatu ja kuvaus ovat samat kuin Myyjän tarjouksessa (jonka Ostaja on hyväksynyt) tai Ostajan Tilauksessa (jonka Myyjä on hyväksynyt).

3.4. Myyjä varaa oikeuden tehdä Tavaroiden eritelmään muutoksia, joita edellytetään mahdollisesti sovellettavien turvallisuusvaatimusten tai muiden lainsäädännön tai sääntelyn vaatimusten tai, sikäli kuin Tavarat toimitetaan Myyjän eritelmän mukaisesti, täyttämiseksi, sikäli kuin muutokset eivät vaikuta niiden laatuun tai suorituskykyyn.

3.5. Ostaja ei voi peruuttaa mitään Myyjän hyväksymää Tilausta, ellei Myyjä ole suostunut siihen kirjallisesti ja sillä ehdolla, että Ostaja korvaa Myyjälle täysimääräisesti kaikki menetykset, kustannukset, vahingot, maksut ja kulut, joita Myyjälle on aiheutunut peruutuksen tuloksena.

4. TAVAROIDEN HINTA

4.1. Tavaroiden hinta on Myyjän tarjoama hinta tai, sikäli kuin hintaa ei ole tarjottu (tai tarjottu hinta ei ole enää voimassa), Myyjän julkaisemassa, Tilauksen hyväksymispäivänä voimassa olleessa hinnastossa mainittu hinta. Kaikki tarjotut hinnat ovat voimassa ainoastaan 30 päivää, sikäli kuin tarjouksessa ei toisin mainita, tai siihen saakka, kun Ostaja ne hyväksyy tätä ennen, minkä jälkeen Myyjä voi muuttaa niitä ilmoittamatta
asiasta Ostajalle.

4.2. Myyjä varaa oikeuden – ilmoittamalla asiasta Ostajalle milloin tahansa ennen Tavaroiden toimitusta – nostaa hintaa perustuen mihin tahansa Myyjän kustannusten nousuun, joka johtuu muutoksista Tavaroiden toimituspäivissä, määrissä tai eritelmissä Ostajan pyynnöstä tai Ostajan ohjeiden aiheuttamista viiveistä tai Ostajan Myyjälle antamista riittämättömistä tiedoista tai ohjeista.

4.3. Mahdolliset muut kustannukset kuin vakiopakkaus ja kuljetus eivät sisälly Tavaroiden hintaan, ellei Myyjä ole toisinkirjallisesti ilmoittanut.

4.4. Hinta ei sisällä kokoonpanokustannuksia, operatiivisia kustannuksia, tuonti- ja vientitulleja ja leimaveroja, selvityskustannuksia, kannettavaa arvonlisäveroa ja/tai muita lakisääteisiä maksuja, jotka veloitetaan lisäksi Ostajalta, sikäli kuin niitä peritään.

5. MAKSUEHDOT

5.1. Sikäli kuin Ostajan ja Myyjän kesken mahdollisesti kirjallisesti sovituissa erityisissä ehdoissa ei toisin sovita, Myyjällä on oikeus laskuttaa Ostajalta Tavaroiden hinta Tavaroiden toimitushetkellä tai milloin tahansa sen jälkeen, paitsi jos Ostajan on tarkoitus noutaa Tavarat tai
Ostaja aiheettomasti jättää vastaanottamatta Tavarat, missä tapauksessa Myyjällä on oikeus laskuttaa Ostajalta hinta milloin tahansa sen jälkeen, kun Myyjä on ilmoittanut Ostajalle, että Tavarat ovat noutovalmiina tai (tapauskohtaisesti) Myyjä on yrittänyt toimittaa Tavarat.

5.2. Ostaja maksaa Tavaroiden hinnan (vähennettynä mahdollisella alennuksella, johon Ostajalla on oikeus, muita vähennyksiä lukuun ottamatta) Tavaroiden toimitushetkellä, riippumatta siitä, että toimitusta ei välttämättä ole tapahtunut eikä Tavaroiden omistusoikeus ole siirtynyt Ostajalle tai että Ostaja on esittänyt valituksen vioista. Hinnan maksuaika on Hankintasopimuksen olennainen osa. Kuitteja maksusuorituksista annetaan ainoastaan pyynnöstä. Kuittaus on kielletty.

5.3. Jollei Ostaja suorita jotain maksua eräpäivänä – Myyjän mahdollisista muista oikeuksista ja oikeuskeinoista riippumatta – Myyjällä on oikeus:

– 5.3.1. peruuttaa Hankintasopimus tai keskeyttää myöhemmät toimitukset Ostajalle;

– 5.3.2. kohdentaa mikä tahansa Ostajan suorittama maksu Tavaroiden (tai jonkin muun Ostajan ja Myyjän välisen hankintasopimuksen nojalla toimitettujen Tavaroiden) maksuksi Myyjän parhaaksi katsomalla tavalla (tämän vaikuttamatta väitettyä perusteetonta haltuunottoa Ostajan toimesta); ja

– 5.3.3. veloittaa Ostajalta (mahdollista tuomiota edeltävältä ja sitä seuraavalta ajalta) maksamattomasta määrästä korko, jonka suuruus on kulloinenkin Euribor-korko lisättynä 4 prosenttiyksiköllä vuodessa, kunnes maksu on suoritettu täysimääräisesti (korkolaskennassa alkanut kuukausi on koko kuukausi).

6. TOIMITUS

6.1. Tavarat toimittaa Myyjä toimittamalla Tavarat Myyjän ja Ostajan keskenään sopimaan toimituspaikkaan pankkipäivinä. Kuljetustavan valitsee Myyjä. Valitussa kuljetustavassa ilmenevien haittojen tai esteiden ilmetessä Myyjän ei ole pakko valita muuta kuljetustapaa. Myyjä ei ole vastuussa missään tapauksessa, mikäli kuljetus perutaan.

6.2. Kaikki Tavaroiden toimitukselle ilmoitetut päivämäärät ovat pelkästään arvioita, eikä Myyjä ole vastuussa mahdollisista viiveistä Tavaroiden toimituksessa niiden syystä riippumatta. Toimitusaika ei ole olennainen seikka. Myyjällä on lupa toimittaa Tavarat ennen ilmoitettua tai arvioitua toimituspäivää antamalla asiasta ilmoitus Ostajalle kohtuullisessa ajassa.

6.3. Mikäli tavarat on tarkoitus toimittaa osissa, kukin toimitus on erillinen hankintasopimus, ja siinä tapauksessa, ellei Myyjä toimita yhtä tai useampaa näistä eristä näiden Edellytysten mukaisesti tai että Ostaja on esittänyt valituksen yhdestä tai useammasta erästä, Ostajalla ei ole oikeutta pitää Hankintasopimusta kokonaisuudessaan rauenneena.

6.4. Jos Ostaja jättää ottamatta Tavarat vastaan tai antamatta Myyjälle riittävät toimitusohjeet toimitukselle ilmoitettuna aikana (muutoin kuin Ostajan kohtuullisessa hallinnassa olevan syyn johdosta tai Myyjästä riippuvan syyn johdosta) Myyjä voi Myyjän mahdollisista muista oikeuksista ja oikeuskeinoista riippumatta:

– 6.4.1. varastoida Tavaroita tosiasialliseen toimitukseen saakka ja veloittaa Ostajalta kohtuulliset kustannukset varastoinnista (myös vakuutuksesta); tai

– 6.4.2. myydä Tavarat parhaaseen helposti saatavaan hintaan ja (kaikki varastointi- ja myyntikustannukset vähennettyään) kirjaamalla Ostajan tiliin Hankintasopimuksen mukaisen hinnan ylittävän osan tai veloittaa Ostajalta mahdollisen alihinnan suhteessa Hankintasopimuksen mukaiseen hintaan.

7. RISKI JA OMISTUSOIKEUS

7.1. Tavaroiden vahingoittumisen tai menettämisen riski siirtyy Ostajalle:

– 7.1.1. Myyjän toimipaikassa luovutettavien Tavaroiden yhteydessä sillä hetkellä, kun Myyjä ilmoittaa Ostajalle, että Tavarat ovat noudatettavissa; tai – 7.1.2. Muutoin kuin Myyjän toimipaikassa luovutettavien Tavaroiden yhteydessä toimitushetkellä tai, mikäli Ostaja aiheettomasti jättää vastaanottamatta Tavarat, sillä hetkellä, kun Myyjä on yrittänyt toimittaa Tavarat.

7.2. Kaikki nyt tai vastaisuudessa toimitetut Tavarat ovat Myyjän omaisuutta, kunnes Ostaja on maksanut kaikki erääntyneet velat ja vaatimukset Myyjälle velan tai vaatimuksen perusteesta riippumatta.

7.3. Siihen saakka, kun Tavaroiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle, Ostaja pitää Tavarat hallussaan Myyjän uskottuna asiamiehenä tai haltijana ja pitää Tavarat erillään Ostajan ja kolmansien tahojen tavaroista ja asianmukaisesti varastoituina, suojattuina ja vakuutettuina sekä merkittyinä Myyjän omaisuudeksi. Siihen saakka Ostajalla on oikeus myydä Tavarat edelleen tai käyttää niitä tavanomaisessa liiketoiminnassaan, mutta sen on kirjattava Myyjän lukuun Tavaroiden myynnin tai muu tuotto, riippumatta siitä, onko se aineellista vai aineetonta, mukaan lukien vakuutustuotot, ja sen on pidettävä nämä tuotot erillään Ostajan ja kolmansien tahojen varoista ja omaisuudesta, ja aineellisen tuoton tapauksessa asianmukaisesti varastoituina, suojattuina ja vakuutettuina.

7.4. Siihen saakka, kun Tavaroiden omistusoikeus on siirtynyt Ostajalle, Myyjällä on oikeus vaatia Ostajaa milloin tahansa vapauttaa ja toimittaa Tavarat Myyjälle ja, sikäli kuin Ostaja ei näin viipymättä tee, tulla Ostajan tai kolmansien tahojen toimipaikkaan, jossa Tavaroita varastoidaan, ja ottaa Tavarat takaisin haltuunsa.

7.5. Ostajalla ei ole oikeuta pantata tai millään tavoin rasittaa minkään velan vakuutena mitään Tavaroita, jotka ovat edelleen Myyjän omaisuutta, mutta sikäli kuin Ostaja näin tekee, kaikki Ostajan Myyjälle velkaa olevat varat (Myyjän muista oikeuksista tai oikeuskeinoista riippumatta) erääntyvät välittömästi maksettaviksi.

8. TAKUUSITOUMUKSET JA VASTUUT

8.1. Sikäli kuin jäljempänä Edellytyksissä ei toisin sovita, Myyjä takaa, että Tavarat vastaavat eritelmiään toimitushetkellä ja ettei niissä ilmene materiaali- ja valmistusvirheitä 12 kuukauden kuluessa toimituksesta, sikäli kuin Tavaroiden valmistaja ei ole antanut toisenlaista takuuta. Viimeksi mainitussa tapauksessa valmistajan takuu korvaa tässä kohdassa kuvatun Myyjän takuun.

8.2. Myyjä antaa edellä mainitun takuun seuraavin edellytyksin:

– 8.2.1. Myyjä ei ole vastuussa Tavaroissa ilmenevistä vioista, jotka johtuvat Ostajan toimittamasta piirustuksesta, suunnittelusta tai muusta eritelmästä;

– 8.2.2. Myyjä ei ole vastuussa vioista, jotka johtuvat siitä, ettei Tavaroita ole säilytetty Myyjän ohjeiden mukaisesti tai että Tavaroita on säilytetty epätyydyttävissä tai kosteissa olosuhteissa, eikä vioista, jotka johtuvat kohtuullisesta kulumisesta, tahallisesta vahingoittamisesta, laiminlyönnistä, normaalista poikkeavista toimintaolosuhteista, Myyjän (suullisten tai kirjallisten) ohjeiden noudattamatta jättämisestä, Tavaroiden virheellisestä käytöstä tai muuttamisesta tai korjauksesta ilman Myyjän lupaa;

– 8.2.3. Myyjä ei ole vastuussa edellä mainitun Takuun (tai muunkaan takuun, edellytyksen tai vakuuden) nojalla, jos Tavaroiden kokonaishintaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

8.3. Sikäli kuin näissä Edellytyksissä ei nimenomaisesti toisin mainita, kaikki takuut, edellytykset tai muut ehdot, joita oikeuden määräyksessä määrätään tai laissa säädetään, rajataan mahdollisimman laajasti soveltamisalan ulkopuolelle, sikäli kuin laki sallii, ja OSTAJAN HUOMIOTA KIINNITETÄÄN ERITYISESTI TÄHÄN 8.3. KOHTAAN.

8.4. Jollei toisin ole kirjallisesti sovittu, Ostajan valitus, joka perustuu Tavaroiden johonkin vikaan laadussa tai kuntoon tai niiden ja eritelmän keskinäiseen vastaamattomuuteen (riippumatta siitä, onko Ostaja kieltäytynyt vastaanottamasta Tavaroita vai ei), on ilmoitettava Myyjälle 180 päivän kuluessa toimituspäivästä tai, jollei vika tai puute ollut havaittavissa kohtuullisessa tarkastuksessa, 30 päivän kuluessa toimituspäivästä Ostajan asiakkaalle, sen mukaan kumpi on aikaisempi. Jollei vastaanottamisesta kieltäydytä eikä Ostaja ilmoita Myyjälle asiasta, Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä Tavaroista, eikä Myyjä ole vastuussa tällaisesta viasta tai puutteesta, ja Ostaja on velvollinen maksamaan hinnan niin kuin Tavarat olisi toimitettu Hankintasopimuksen mukaisesti. Toimitettuja käytettyjä Tavaroita koskeviin valituksiin ei reagoida, eikä Myyjä ole vastuussa näistä Tavaroista millään tavoin, ellei tästä ole sovittu kirjallisesti.

8.5. Ostajan oikeuksien raukeamisen uhalla ja 8.4 kohdan estämättä Ostajan on ilmoitettava Myyjälle kirjallisesti kaikki vaateet toimitettujen Tavaroiden määrää, kokoa, painoa, pakkausta ja/tai vahinkoja koskien viiden (5) pankkipäivän kuluessa riskinsiirtymispäivästä siten, kuin 7.1.1. tai 7.1.2. kohdassa on määrätty.

8.6. Mikäli pätevä Ostajan valitus, joka perustuu Tavaroiden johonkin vikaan laadussa tai kuntoon tai niiden ja eritelmän keskinäiseen vastaamattomuuteen, ilmoitetaan Myyjälle näiden Edellytysten mukaisesti, Myyjällä on oikeus korvata Tavarat (tai kyseinen osa) maksutta tai, yksin Myyjän ratkaisun perusteella, korvata Ostajalle Tavaroiden hinta (tai oikeasuhtainen osa hinnasta), eikä Myyjä ole muutoin korvausvastuussa Ostajaan nähden.

8.7. Myyjän huolimattomuuden aiheuttamaa kuolemantapausta tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta Myyjä ei ole vastuussa Ostajalle minkään väitteen tai hiljaisen takuun, edellytyksen tai muun ehdon tai minkään yleisen lain velvoitteen tai Hankintasopimuksen nimenomaisten ehtojen nojalla välillisistä tappioista tai vahingoista (olivatpa ne voiton menetyksiä tai muita), kustannuksista, kuluista tai muista välillisistä korvauksista riippumatta näiden luonteesta (ja siitä, onko ne aiheuttanut Myyjän, sen työntekijöiden tai asiamiesten huolimattomuus tai muu syy), sikäli kuin ne aiheutuvat Tavaroiden toimituksesta tai sen yhteydessä tai siitä, että Ostaja käyttää tai myy niitä edelleen, paitsi kun näissä Edellytyksissä nimenomaisesti näin todetaan.

8.8. Myyjä ei ole vastuussa Ostajalle eikä sen voida katsoa rikkovan Hankintasopimusta minkään viiveen vuoksi, joka ilmenee Myyjän Tavaroihin liittyvien velvoitteiden noudattamisessa, tai noudattamatta jättämisessä, jos viiveen tai laiminlyönnin syynä on ollut luonnonmullistus, mellakka, lakko, sulku, kauppakiista tai työmarkkinariita, onnettomuus, laitoksen tai koneen hajoaminen, tulipalo, tulva, työvoiman, materiaalien tai kuljetuksen saatavuuden heikkeneminen tai muu syy, joka ei ole Myyjän kohtuullisessa hallinnassa.

8.9. Edellä olevan estämättä Myyjä ei missään nimessä ole vastuussa Ostajan epäsuorista vahingoista, mukaan lukien erityiset tai välilliset vahingot tai mitkään vahingot, jotka johtuvat näiden Ehtojen laiminlyönnistä tai rikkomuksesta tai Ostajalle toimitetuista Tavaroista, ja Myyjän enimmäisvastuu vahingoista (sopimusperusteisista, laittomasta teosta johtuvista tai muista vahingoista, mukaan lukien kaikenlainen vastuu Tavaroista) ei missään tapauksessa ylitä Tavaroiden ostohintaa.

9. OSTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYS
9.1. Myyjän mahdollisista muista oikeuksista ja oikeuskeinoista riippumatta Myyjällä on oikeus peruuttaa Hankintasopimus tai keskeyttää myöhemmät toimitukset Hankintasopimuksen nojalla ilman korvausvastuuta Ostajalle, ja sikäli kuin Tavaroita on toimitettu mutta niiden hintaa ei ole maksettu, niiden hinta erääntyy välittömästi maksettavaksi, riippumatta siitä, mitä aiemmin tai toisin on sovittu, mikäli:

– 9.1.1. Ostaja ryhtyy vapaaehtoiseen järjestelyyn velkojiensa kanssa tai se määrätään selvitystilaan tai (sikäli kuin se on henkilö tai toiminimi) se julistetaan varattomaksi tai (sikäli kuin se on yhtiö) asetetaan selvitystilaan (muutoin kuin yrityssulautuman tai tervehdyttämisen vuoksi); tai

– 9.1.2. vakuuden haltija ottaa haltuunsa osankin Ostajan omaisuudesta tai varoista tai sille nimitetään toimitusmies; tai

– 9.1.3. Ostaja keskeyttää toimintansa tai uhkaa keskeyttää toimintansa; tai

– 9.1.4. Myyjä kohtuullisesti epäilee, että jokin edellä mainituista tapahtumista tapahtuu piakkoin Ostajalle, ja ilmoittaa asiasta Ostajalle.

10. VAKUUTUS

10.1. Ostaja hankkii ja pitää voimassa omalla kustannuksellaan riittävän vastuuvakuutuksen (joka kattaa yleisen vastuun, tuotevastuun, työnantajan vastuun ja välillisten vahinkojen katteet).

11. LOPPULAUSEKKEET

11.1. Minkä tahansa ilmoituksen, joka näiden Edellytysten mukaisesti jommankumman osapuolen tulee tai jonka jompikumpi osapuoli saa lähettää toiselle, tulee olla kirjallinen ja lähetetty toisen osapuolen rekisteröidyn toimipaikan tai päätoimipaikan osoitteeseen tai tämän lausekkeen nojalla ilmoituksen lähettävälle osapuolelle kulloinkin ilmoitettuun osoitteeseen.

11.2. Se, että Myyjä ei ole reagoinut tämän Hankintasopimuksen rikkomukseen, josta Ostaja on vastuussa, ei merkitse, että se on luopunut kyseisen tai jonkin muun lausekkeen myöhemmistä rikkomuksista.

11.3. Sikäli kuin jokin toimivaltainen viranomainen katsoo jonkin näiden Edellytysten lausekkeen pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi joko kokonaan tai osittain, se ei vaikuta näiden Edellytysten muiden lausekkeiden ja kyseisen lausekkeen muun osan pätevyyteen.

11.4. Hankintasopimukseen sovelletaan Myyjän maan lakeja, ja kaikki osapuolten väliset riidat ratkaistaan yksinomaan Myyjän sääntömääräisen kotipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa, sikäli kuin Ostaja ja Myyjä eivät ole sopineet riidan ratkaisemisesta välimiesmenettelyssä. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta (CISG) ei nimenomaisesti sovelleta.

Menu